Skuteczna walka z wirusem

Płyn antybakteryjny do dezynfekcji ANTIWIRUS PLUS – niszczy wirusy szybko i skutecznie

ANTIWIRUS PLUS to płyn antybakteryjny bazujący w 70 procentach na alkoholu etylowym. Sprawnie czyści i dezynfekuje dłonie oraz różnego rodzaju powierzchnie, pozostawiając je sterylnie czystymi. Jego unikalna formuła sprawia, że szybko wysycha i nie wymaga spłukiwania.

ANTIWIRUS PLUS znajduje zastosowanie w:
Domach,
sklepach,
miejscach użyteczności publicznej,
zakładach przemysłowych
salonach kosmetycznych.
Dzięki zawartości gliceryny ma właściwości pielęgnacyjne i nie powoduje nadmiernego przesuszenia skóry dłoni.

Pojemność:
ANTIWIRUS PLUS dostępny jest w pojemnikach o różnej pojemności:
-płyn o pojemności 1 litra przyda się w domu, jest wygodny w użytkowaniu,
-opakowanie o pojemności 5 litrów jest gwarancją komfortowego użytkowania i znakomicie sprawdzi się zarówno w mieszkaniu, jak i zakładzie pracy.

Korzystając z ANTIWIRUS PLUS należy zachować, jak w przypadku innych, podobnych do niego środków, szczególną ostrożność.
Środki ostrożności: H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary; H319 — działa drażniąco na oczy; H304 — połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione; P370 + P378 – w przypadku pożaru: użyć ditlenku węgla (CO2), proszków gaśniczych lub rozpylonej wody do gaszenia; P403 +P235 – przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu; P501 — Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Wyprodukowane przez Medisoft, ul. Postępu 46/2, 02-676 Warszawa dla Grupa SJK, Rynek 12-13, 41-902 Bytom, dezynfekcjaslask.pl